Centrum Rozwoju Kompetencji Kluczowych Dla Subregionu Ostrołęckiego

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 252 osób powyżej 25 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na obszarze subregionu ostrołęckiego (powiat Miasto Ostrołęka, ostroje, przasnyski, makowski, wyszkowski, ostrowski). Grupę docelową stanowią osoby, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa rodzaje szkoleń:
1. Szkolenia komputerowe zgodnie z systemem ECDL profile dla 156 UP w ramach 4 dostępnych pakietów edukacyjnych:
– „ Aktywny użytkownik urządzeń cyfrowych” – 4 grupy x12 osób,
Moduły ECDL:
B1 Podstawy pracy z komputerem (16 h)
B2 Podstawy pracy w sieci (16h)
B3 Przetwarzanie tekstów (16 h)
S7 Współpraca online (16 h)
– „ Edytor tekstów i baz danych” – 3 grupy x12 osób
Moduły ECDL:
B1 Podstawy pracy z komputerem (16 h)
B2 Podstawy pracy w sieci (16 h)
B3 Przetwarzanie tekstów (16 h)
S1 Użytkowanie baz danych (16 h)
– „Bezpieczny Internauta” – 3 grupy x 12 osób
Moduły ECDL:
B1 Podstawy pracy z komputerem (20 h)
B2 Podstawy pracy w sieci (16 h)
B3 Przetwarzanie tekstów (16 h)
S3 IT Security (16 h)
– „Podstawy grafiki komputerowej – 3 grupy x 12 osób
Moduły ECDL:
B1 Podstawy pracy z komputerem (16 h)
B2 Podstawy pracy w sieci (16 h)
B3 Przetwarzanie tekstów (16 h)
S2 Grafika menadżerska i prezentacyjna (16 h)
2. Szkolenia z języka angielskiego dla 96 UP przygotowujące do zdobycia pełnego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego na poziomie A (A1 – Beginner, A2 Pre-Intermediate) lub na poziomie A2.

Celem głównym projektu jest nabycie przez 226 osób ( 136 K, 90 M) spośród 252 UP (152 K, 100 M) powyżej 25 roku życia z obszaru subregionu ostrołęckiego kwalifikacji w zakresie obsługi komputera potwierdzonych certyfikatami ECDL lub znajomości języka angielskiego potwierdzonymi certyfikatami TELC w celu dostosowania umiejętności zawodowych do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w okresie do 30.06.2019 r.


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupę docelową stanowią osoby, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podwyższeniem kwalifikacji zawodowych. Co najmniej 60% UP stanowią osby w wieod 25 do 50 lat, zaś powyżej 50% UP stanowią osoby zamieszkujące obszary wiejskie na podstawie klasyfikacji Degurba.


ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja prowadzona jest prowadzona przez specjalistę ds. rekrutacji i organizacji szkoleń komputerowych na obszarze Subregionu ostrołęckiego. Dla szkoleń komputerowych – nabór ciągły do 28.02.2019 aż do osiągnięcia wymaganej liczby Uczestników Projektu. Dla szkoleń języka angielskiego – nabór cykliczny (I runda -04.2018, II runda – 11-12.2018). W przypadku wystąpienia problemów z rekrutacją przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór 03.-04.2019r. dla szkoleń komputerowych, lub w 01-02.2019r. dla szkoleń językowych. Kandydaci będą zobligowani do złożenia bezpośrednio w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ mailowej formularza zgłoszeniowego wraz z kwestionariuszem osobowym oraz innymi dokumentami w celu weryfikacji kryteriów rekrutacji i selekcji (ułatwienia dla kobiet i osób niepełnosprawnych). Lista podstawowa i rezerwowa UP dla każdej edycji szkoleń – min. próg kwalifikacji 3 pkt. na podstawie kryteriów selekcji. Kryterium rozstrzygające w przypadku tej samej liczby punktów – posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej.

Kryteria rekrutacji:
1. Osoby w wieku od 25 roku życia uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie subregionu ostrołęckiego: powiat Miasto Ostrołęka, ostrołęcki, przasnyski, makowski, wyszkowski, ostrowski (weryfikacja oświadczenie)
2. Co najmniej 60 % UP stanowią osoby w wieku 25- 50 lat (weryfikacją oświadczenie),
3. Powyżej 50% UP to osoby zamieszkujące obszary wiejskie (weryfikacja oświadczenie),
4. Wsparciem zostaną objęte osoby pracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo w tym osoby pobierające świadczenia na podstawie przepisów emerytalno –rentowych, o ile zdeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (oświadczenie),
5. 100 % UP to osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL oferowanym w tożsamym zakresie w ramach PO KL w l. 2013- 5 i/ lub RPO WM 2014-20 (weryfikacją oświadczenie), Kryteria selekcji;
1. Osoba z niepełnosprawnościami – 5 pkt. (weryfikacja kopia orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia)


ROZEZNANIA RYNKU DOTYCZĄCEGO WYNAJMU LAPTOPÓW NA SZKOLENIA ECDL Profile

– Rozeznianie rynku dotyczącego wynajmu laptopów na szkolenia ECDL Profile wraz z formularzem cenowymKONTAKT


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Hallera 22
07-410 Ostrołęka

Osoby do kontaktów:
W sprawie rekrutacji ul. Hallera 22
07-410 Ostrołęka
tel. kom. 537 999 786, 537 999 768

Kierownik Projektu
Agnieszka Jędrzejek
aj@instytutdoradztwa.com
tel. 660 512 579

Skip to content