• Projekt

  PODKARPACKA KUŹNIA KADR- UPRAWNIENIA UDT DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ DŹWIGOWO-TRANSPORTOWYCH

  Powrót do listy projektów

  Krótki opis projektu

  Projekt „Podkarpacka Kuźnia Kadr- uprawnienia UDT do obsługi urządzeń dźwigowo-transportowych” realizowany jest w okresie 01.05.2018 – 31.05.2019 r.

  Kursy oferowane w ramach projektu odpowiadają na potrzeby podkarpackiego rynku pracy i organizowane są we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność zgodną z obszarami kursów. W ramach projektu przewiduje się realizację kursów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Projekt zakłada wsparcie w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zweryfikowanych w procesie obiektywnej walidacji i potwierdzonych certyfikatem rozpoznawalnym w branży budowlanej, z którą powiązana jest kwalifikacja nadawana w ramach projektu tj. Zaświadczeniem kwalifikacyjnym IP lub IIP

  Szkolenia będą prowadzone równolegle w dwóch blokach tematycznych:
  KURSY A – Operator podestów ruchomych IP- (przejezdne w tym wolnobieżne / samojezdne montowane na pojeździe / przewoźne) ze specjalnością alpinizm przemysłowy (razem 7 grup, 84 UP)
  KURSY B -Operator podestów ruchomych IIP- (wiszące/masztowe/stacjonarne) ze specjalnością alpinizm przemysłowy (razem 6 grup, 72 UP) Każda edycja kursów trwa 48 godzin lekcyjnych.
  Efekt realizacji projektu: Po zakończeniu udziału w kursach UP objęci zostaną procesem obiektywnej walidacji, w wyniku której 138 UP uzyska zaświadczenia kwalifikacyjne IP lub IIP wydawane przez niezależną komisję kwalifikacyjną UDT.

  Grupa docelowa projektu

  Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Status na rynku pracy nie ma znaczenia – w projekcie mogą brać udział osoby pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo.

  Zasady rekrutacji

  W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 156 UP spełniających następujące kryteria uczestnictwa:
  • minimum 10% UP to kobiety w celu zapewnienia parytetu płci (weryfikacja: kwestionariusz osobowy)
  • minimum 60% UP to osoby o niskich kwalifikacjach (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
  • minimum 20% UP to osoby powyżej 50 roku życia (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
  • przyjęto ponadto, że osoby pracujące będą stanowić ok. 80% UP, zaś osoby bezrobotne lub bierne zawodowe – ok. 20% UP (weryfikacja: oświadczenia).

  Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji:

  • Osoby z niepełnosprawnościami o statusie osób bezrobotnych (weryfikacja: kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia + oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej) – premia 5 pkt.

  Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

  • Osoby powyżej 50. roku życia o niskich kwalifikacjach – 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
  • Posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem danego kursu – 5 pkt. (weryfikacja: ankieta).

  Rejestracja na szkolenia

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: podkarpacie@instytutdoradztwa.com, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: 39-102 Lubzina 311.

  Zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

  UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

  Rejestracja na szkolenia

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: podkarpacie@instytutdoradztwa.com, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: 39-102 Lubzina 311.

  Kontakt

  Biuro Projektu
  Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
  Lubzina 311
  39-102 Lubzina

  Dane kontaktowe:
  Ewa Czarnota
  podkarpacie@instytutdoradztwa.com
  tel. 509 558 578

  Skip to content