• Projekt

    E-WROTA DROGĄ DO KARIERY – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

    Powrót do listy projektów

    Krótki opis projektu

    Projekt „e-Wrota drogą do kariery- szkolenia komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami z Województwa Opolskiego” (RPOP.09.03.00-IZ.00-16-001/16) skierowany jest do 170 Uczestników Projektu z niepełnosprawnościami (95K i 75 M) na obszarze województwa opolskiego.

    Projekt realizowany od 01.09.2017 do 30.11.2018 r.

    W ramach projektu zrealizowanych zostanie 16 edycji szkoleń z 5 modułów ECDL:
    1. MODUŁ B1 – PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM.
    2. MODUŁ B2- PODSTAWY PRACY W SIECI.
    3. MODUŁ B3 – PRZETWARZANIE TEKSTÓW.
    4. MODUŁ B4 – ARKUSZE KALKULACYJNE.
    5. MODUŁ S9 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

    Obligatoryjne moduły B1, B2, B3, B4, S9 niezbędne są do zniwelowania luk kompetencyjnych i nabycia podstaw obsługi komputera.

    Wszystkie szkolenia będę realizowane na poziomie podstawowym w wymiarze 80 godzin lekcyjnych na 1 uczestnika. Szkolenia będą realizowane głównie w ośrodkach szkoleniowych położonych na obszarach województwa opolskiego, blisko miejsca zamieszkania uczestników szkoleń, z możliwością dotarcia środkami komunikacji zbiorowej, w celu ułatwienia dostępności do udziału w kursach komputerowych dla osób, które mają ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji kluczowych.

    Efekt realizacji projektu: Po zakończeniu szkoleń UP przystąpią do egzaminów, a po pozytywnym wyniku uzyskają certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP wydawane przez PTI, które potwierdzą nabycie kwalifikacji związanych z podstawową obsługą komputera.

    Grupa docelowa projektu

    Projekt skierowany jest do 170 UP z niepełnosprawnościami (95K i 75 M) na obszarze województwa opolskiego. Projekt dotyczy osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej uczących się, pracujących , znajdujący się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z niskimi kwalifikacjami (min. 60 % grupy docelowej), z terenów wiejskich (min 70% uczestników zgodnie z kategorią3 klasyfikacji DEGURBA). Osoby w wieku 50 lat i więcej stanowić będą min. 20% uczestników projektu.

    Zasady rekrutacji

    100% osób z niepełnosprawnościami (95K i 75M), co stanowi 170 osób, w tym:
    1) 119 osób pochodzących z terenów wiejskich (70K i 49M), zgodnie z klasyfikacją DEGURBA*;
    2) 50 osób w wieku powyżej 50 roku życia (33K i 17M);
    3) 102 osoby (60K i 42M) o niskich kwalifikacjach, tzn. z wykształceniem ISCED (weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika Projektu)
    4) Uczestnicy projektu, które ukończyły 18 rok życia, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy i które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu – nie są to osoby delegowane przez pracodawców.

    * Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r., to obszar o małej gęstości zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). Do terenów gęsto zaludnionych w województwie opolskim zalicza się Miasto Opole (kod 01). Natomiast do terenów pośrednich gminy: Brzeg, Kluczbork, Prudnik, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Zdzieszowice, Zawadzkie (kod 02). Osoby zamieszkujące pozostałe gminy woj. opolskiego kwalifikują się do udziału w projekcie.

    Zasady rekrutacji

    Rekrutacja prowadzona na terenie województwa opolskiego od 01.10.2017 do 31.08.2018 (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych, dostosowane do możliwości percepcyjnych osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja zorientowana na grupę docelową opisaną powyżej. Rekrutacja w poszanowaniu zasady równości szans oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

    Zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

    W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „e-Wrota drogą do kariery- szkolenia komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami z Województwa Opolskiego” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

    Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankietę oraz formularza zgłoszeniowego i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

    Kontakt

    Biuro Projektu
    Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
    ul. Budowlanych 50
    45-124 Opole

    Osoby do kontaktów:

    Specjalista ds. rekrutacji
    Aneta Buśko- Korniak
    tel. 533 309 913, 77 454 66 14
    opolskie@instytutdoradztwa.com

    Kierownik Projektu
    Beata Wolnik
    bw@instytutdoradztwa.com
    tel. 669 578 015

    Skip to content