• Projekt

  ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ROZWOJU KADR MECHATRONICZNYCH

  Powrót do listy projektów

  Krótki opis projektu

  Projekt „Zachodniopomorskie centrum rozwoju kadr mechatronicznych” realizowany jest w okresie 01.01 – 31.12.2018 r.

  Kursy oferowane w ramach projektu wpisują się w Inteligentne Specjalizacje woj. zachodniopomorskiego w obszarach produktów opartych na technologiach informacyjnych oraz zaawansowanych wyrobów metalowych.
  W ramach projektu przewiduje się realizację kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Kursy będą prowadzone równolegle w trzech blokach tematycznych:

  1. Autodesk Inventor (razem 5 grup, 60 UP)

  Kurs trwa 42 godziny lekcyjne (21 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym + 21 godzin lekcyjnych na poziomie profesjonalnym) Autodesk Inventor to oprogramowanie do projektowania konstrukcji mechanicznych. Inventor zawiera narzędzia do projektowania części w 2D i 3D, generowania dokumentacji i przeprowadzania symulacji działania projektowanych maszyn.

  2. AutoCAD Mechanical (razem 5 grup, 60 UP)

  Kurs trwa 42 godziny lekcyjne (21 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym + 21 godzin lekcyjnych na poziomie profesjonalnym)
  AutoCAD Mechanical to program CAD do projektowania maszyn wykorzystywany w branży produkcyjnej. Zawiera on te same narzędzia, co standardowy AutoCAD, a dodatkowo dostarcza biblioteki znormalizowanych części i narzędzi, co ułatwia projektowanie elementów mechanizmów.

  3. Autodesk 3ds Max(razem 5 grup, 60 UP)

  Kurs trwa 42 godziny lekcyjne (21 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym + 21 godzin lekcyjnych na poziomie profesjonalnym)

  3ds max to program do tworzenia grafiki trójwymiarowej, renderowania, animowania czy modelowania 3D. Pozwala tworzyć interesujące wizualnie sceny na potrzeby wizualizacji projektów oraz oryginalne elementy rzeczywistości wirtualnej.

  Efekt realizacji projektu: Po zakończeniu udziału w kursach UP objęci zostaną procesem obiektywnej walidacji, w wyniku której min. 153 UP uzyska certyfikaty Autodesk na poziomie profesjonalnym.

  Grupa docelowa projektu

  Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Status na rynku pracy nie ma znaczenia – w projekcie mogą brać udział osoby pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo.

  Zasady rekrutacji

  W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 180 UP spełniających następujące kryteria uczestnictwa:
  • minimum 40% UP to kobiety w celu zapewnienia parytetu płci (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
  • minimum 10% UP to osoby z niepełnosprawnościami (weryfikacja: kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia);
  • minimum 50% UP to osoby zamieszkujące obszary wiejskie tj. osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją Degurba (weryfikacja: deklaracja uczestnictwa);

  UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z podziałem jednostek przestrzennych woj. zachodniopomorskiego (dokument dostępny do pobrania) w celu prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

  Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji:
  • a) Osoby pracujące w branżach działających na rzecz mechatroniki tj. przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), budownictwo (sekcja F), ICT (sekcja J, dział 61-63) – 10 pkt. (weryfikacja: wpis pracodawcy do CEIDG/KRS);
  • b) Osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach mieszkające na obszarach wiejskich – 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
  • c) Udział w diagnozie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – 0-10 pkt.
  Diagnoza składa się z dwóch części:
  I – weryfikacja bazowego stanu i poziomu kompetencji zgodnych z zakresem merytorycznym danego kursu w formie testu kompetencyjnego (0-10 pkt., minimalny warunek uczestnictwa w projekcie – 5 pkt.);
  II – badanie potrzeb szkoleniowych w zakresie komputerowego wspomagania projektowania w formie pytań kwestionariuszowych.

  Rejestracja na szkolenia

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: biuroszczecin@instytutdoradztwa.com, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: ul. Wieniawskiego 1A, 71-142 Szczecin.

  Zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Zachodniopomorskie centrum rozwoju kadr mechatronicznych” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

  UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

  Kontakt

  Biuro Projektu
  Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
  ul. Jagiellońska 82/1
  70-001 Szczecin

  Dane kontaktowe:
  Izabela Dobkiewicz
  biuroszczecin@instytutdoradztwa.com
  tel. 884 858 285

  Skip to content