• Projekt

  ŚWIĘTOKRZYSKA KUŹNIA KADR

  Powrót do listy projektów

  Krótki opis projektu

  Projekt „ŚWIĘTOKRZYSKA KUŹNIA KADR” realizowany jest w okresie 01.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

  Kursy oferowane w ramach projektu odpowiadają na potrzeby świętokrzyskiego rynku pracy w szczególności obszaru OSI i organizowane są we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność zgodną z obszarami kursów. W ramach projektu przewiduje się realizację kursów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Projekt zakłada wsparcie w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zweryfikowanych w procesie obiektywnej walidacji i potwierdzonych certyfikatem rozpoznawalnym w branży budowlanej:
  – świadectwa kwalifikacyjne E i D dla grupy 1
  – certyfikaty VCC
  Szkolenia będą prowadzone równolegle w trzech blokach tematycznych:
  KURSY A – Monter sieci światłowodowych (razem 5 grup, 60 UP)
  KURSY B – Monter systemów fotowoltaicznych (razem 5 grup, 60 UP)
  KURSY C- Uprawnienia energetyczne Grupa 1 (razem 7 grup, 84 UP)
  Efekt realizacji projektu: Po zakończeniu udziału w kursach UP objęci zostaną procesem obiektywnej walidacji, w wyniku której 164 UP uzyska świadectwa kwalifikacyjne E i D dla grupy 1 lub certyfikaty VCC.

  Grupa docelowa projektu

  Projekt skierowany do 204 osób dorosłych (21 K, 183 M) z obszaru miast średnich (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko- Zdrój) tracących funkcje społeczno-gospodarcze w woj. świętokrzyskiego (WŚ) które na tym obszarze uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
  Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących).

  Zasady rekrutacji

  W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 204 UP spełniających następujące kryteria uczestnictwa:
  • minimum 10% UP to kobiety w celu zapewnienia parytetu płci (weryfikacja: kwestionariusz osobowy)
  • minimum 20% UP to ON (kopia orzeczenia lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia).
  • minimum 50% UP to osoby powyżej 50 roku życia (weryfikacja: kwestionariusz osobowy, deklaracja uczestnictwa);
  W projekcie mogą brać udział osoby niekorzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (weryfikacja: oświadczenie)

  Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji:
  a) osoby niepełnosprawne o statusie osób bezrobotnych – 5pkt
  b) osoby powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach – 5pkt
  c) posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tematyki danego kursu- 0-5pkt.

  Rejestracja na szkolenia

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: biuro-os@instytutdoradztwa.com, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: ul. Żytnia 9,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Świętokrzyska Kuźnia Kadr” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.
  UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

  Kontakt

  Biuro Projektu
  Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
  Ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dane kontaktowe:
  biuro-os@instytutdoradztwa.com
  tel. 512319706

  Skip to content