• Projekt

  ŚLĄSKA AKADEMIA BUDOWLANA

  Powrót do listy projektów

  Krótki opis projektu

  „Śląska akademia budowlana” to projekt skierowany do 384 osób dorosłych z obszaru woj. śląskiego zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego. Projekt realizowany będzie na obszarze woj. śląskiego w okresie 01.02.2017 – 31.07.2018 r.

  W ramach projektu przewiduje się realizację kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenia będą równoległe prowadzone w dwóch blokach tematycznych:

  KURSY DLA INSTALATORÓW BUDOWLANYCH:
  Kurs A Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych

  – liczba godzin lekcyjnych szkoleń: 64

  Kurs B Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych

  – liczba godzin lekcyjnych szkoleń: 64

  KURSY DLA PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH:
  Kurs C Autodesk Inventor
  – liczba godzin lekcyjnych szkoleń: 42

  Kurs D Autodesk Revit Architecture
  – liczba godzin lekcyjnych szkoleń: 42

  Grupa docelowa projektu

  1. KRYTERIA REKRUTACJI:
  a) minimum 20% UP to osoby powyżej 50 roku życia (weryfikacja: kwestionariusz osobowy, deklaracja uczestnictwa);
  b) minimum 40% UP to osoby o niskich kwalifikacjach (weryfikacja: kwestionariusz osobowy, deklaracja uczestnictwa);
  c) minimum 10% UP to osoby z niepełnosprawnościami (weryfikacja: kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia);
  d) minimum 15% UP to kobiety w celu zapewnienia parytetu płci (weryfikacja: kwestionariusz osobowy, deklaracja uczestnictwa);
  e) posiadające status osoby pracującej (weryfikacja: oświadczenie o zatrudnieniu), osoby bezrobotnej (weryfikacja: urzędowe zaświadczenie w przypadku osób zarejestrowanych lub oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy) lub osoby biernej zawodowo (weryfikacja: oświadczenie)

  2. KRYTERIA SELEKCJI:
  a) kobiety lub osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia – 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
  b) Osoby pracujące o niskich kwalifikacjach – 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
  c) Osoby z niepełnosprawnościami nieaktywne zawodowo – 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
  d) dla szkoleń A i B – minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku instalatora lub posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem danego szkolenia – 5 pkt. (weryfikacja: oświadczenie o zatrudnieniu – obligatoryjnie 5 pkt. lub wypełnienie ankiety 0-5 pkt.);
  e) dla szkoleń C i D – minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego/budowlanego lub posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi programów projektowych AutoCAD oraz znajomość środowiska Windows – (weryfikacja: oświadczenie o zatrudnieniu – obligatoryjnie 5 pkt. lub wypełnienie ankiety 0-5 pkt.);

  Zasady rekrutacji

  Minimalny próg kwalifikacji uprawniający do udziału w projekcie wynosi 4 pkt. na podstawie kryteriów selekcji.

  Osoby, które spełnią wymogi rekrutacyjne, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsca, za ich zgodą zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

  W przypadku większej liczby chętnych na poszczególne kursy pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnościami.

  Zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Śląska akademia budowlana” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

  UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) prosimy wszystkich uczestników projektu z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (dostępne w zakładce dokumenty do pobrania)

  Kontakt

  Biuro Projektu
  Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
  ul. Budowlanych 59 lok. 9
  43-100 Tychy

  Specjalista ds. rekrutacji
  Anna Matyjasik
  tel. 790 848 579
  e-mail: sab@instytutdoradztwa.com

  Skip to content