• Projekt

  Nowe kwalifikacje- konkurencją na świętokrzyskim rynku pracy

  Powrót do listy projektów

  Krótki opis projektu

  Projekt „Nowe kwalifikacje- konkurencją na świętokrzyskim rynku pracy” realizowany jest w okresie 01.07.2020 r. – 31.07.2021 r.

  Kursy oferowane w ramach projektu odpowiadają na potrzeby świętokrzyskiego rynku pracy w szczególności  obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze w woj. świętokrzyskim . Kursy  organizowane są we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność zgodną z obszarami kursów. W ramach projektu przewiduje się realizację kursów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Projekt zakłada wsparcie w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zweryfikowanych w procesie obiektywnej walidacji i potwierdzonych certyfikatem rozpoznawalnym w branży budowlanej:

  – świadectwa kwalifikacyjne E i D dla grupy 1, 2 lub 3

  – świadectwa wydawane przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

  Szkolenia będą prowadzone równolegle w dwóch  blokach tematycznych:

  A- Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa III M.SI – 9/III.(100 godziny lekcyjne, 8 edycji)

  B- Uprawnienia energetyczne Grupa 1/Grupa 2/Grupa 3 (16 godzin lekcyjnych, 9 edycji)

  Efekt realizacji projektu

  Po zakończeniu udziału w kursach UP objęci zostaną procesem obiektywnej walidacji, w wyniku której 164 UP uzyska świadectwa, wpis do książeczki operatora oraz świadectwa kwalifikacyjne E i D dla Grupy 1/Grupy 2/Grupy 3.

  Grupa docelowa projektu

  Projekt skierowany 204 osób dorosłych (11 K, 193 M) z obszaru obszaru miast średnich (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko- Zdrój)tracących funkcje społeczno-gospodarcze w woj. świętokrzyskiego (WŚ) które na tym obszarze uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

  Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących).

  Zasady rekrutacji

  W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 204 UP spełniających następujące kryteria uczestnictwa:

  W projekcie mogą brać udział osoby niekorzystające z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (weryfikacja: oświadczenie)

  Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji:

  a) osoby niepełnosprawne o statusie osób bezrobotnych – 5pkt

  b) kobiety o niskich kwalifikacjach – 5pkt

  c) posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tematyki danego kursu- 0-5pkt.

  Rejestracja na szkolenia

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: biuro-os@instytutdoradztwa.com

  dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: ul. Żytnia 9,27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski

  Zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Nowe kwalifikacje- konkurencją na świętokrzyskim rynku pracy” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

  UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

  Harmonogram szkoleń

  Kontakt

  Biuro Projektu
  Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
  Ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Dane kontaktowe:
  biuro-os@instytutdoradztwa.com
  tel. 512319706

  Dokumenty do pobrania

  Skip to content