Warmińsko-Mazurska Akademia Budowlana

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych- tryb konkursowy.

Projekt zgodnie z regulaminem konkursu nr RPWM.02.03.02-28-0050/17


CEL PROJEKTU

Nabycie przez 153 UP (30 K, 123 M) spośród 180 osób dorosłych (36 K, 144 M) z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, kwalifikacji zawodowych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku dozoru i eksploatacji w ramach grup 1-3 wraz ze specjalnościami montera sieci światłowodowych, systemów fotowoltaicznych lub automatyka – programisty sterowników PLC do 31.03.2019 r.


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

1. Projekt skierowany jest do 180 osób dorosłych (36 K, 144 M), które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą., w tym:
a) płeć – ustalenie parytetu płci na poziomie 20%
b) w przypadku osób pracujących, które nie mieszkają na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, wsparcie będzie skierowane do osób zatrudnionych w podmiotach, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (weryfikacja: wpis CEIDG/KRS);
c) dodatkowo z uwagi na obowiązujące regulacje prawne UP muszą ukończyć minimum gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (weryfikacja: kwestionariusz osobowy).

2. Kandydaci będą zobligowani do złożenia w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty formularza zgłoszeniowego wraz z kw. osobowym oraz innymi dok. w celu weryfikacji kr. rekrutacji oraz punktowanych kr. selekcji dla szkoleń A, B i C:
a) udział w diagnozie potrzeb szkoleniowych, składającej się z dwóch części:
– weryfikacja bazowego stanu i określenie poz. kompetencji w formie testu umiejętności (przydział do odpowiedniej grupy)
– badanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (m.in. poz. motywacji, możliwości psychofizycznych) związanych z wykonywaniem zawodu elektryka w formie ankiety (0-10 pkt., minimalny próg punktowy -5pkt)
b) wyniku diagnozy dobrane zostaną formy wsparcia dla UP w tym m.in. sformowane zostaną grupy jednorodne pod kątem merytorycznym dla kursów A, B, C na trzech poziomach zaawansowania tj.
– Grupa 1 (uprawnienia elektryczne);
– Grupa 2 (upr. energetyczne); dodatkowy warunek udziału – posiadanie uprawnień E i D w ramach G1 (weryfikacja: kopia świadectw kwalifikacyjnych);
– Grupa 3 (upr. gazowe); dodatkowy warunek – posiadanie uprawnień E i D w ramach G1 i/lub G2.
Szkolenia A – ELEKTRYK ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH (64 godziny lekcyjne)
Szkolenia B – ELEKTTYK ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (64 godziny lekcyjne)
Szkolenia B – ELEKTRYK ZE SPECJALNOŚCIĄ AUTOMATYKA- PROGRAMISTY STEROWNIKÓW PLC (48 godzin lekcyjnych)

Efekt realizacji projektu: 153 UP uzyska świadectwa kwalifikacyjne E i D dla grupy 1, 2 lub 3 wydawane przez niezależną komisję kwalifikacyjną, posiadającą państwową akredytację.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ


– Harmonogram – pobierzKONTAKT


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 32
12-100 Szczytno

Kontakt:
W sprawie rekrutacji:
tel. 534 955 218
e-mail: projekt-wm@instytutdoradztwa.com
www.instytutdoradztwa.com

Skip to content