Instytut Doradztwa Sp. z o.o. świadczy szeroki pakiet usług proinnowacyjnych, mających na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.


Do proinnowacyjnych usług należą m.in.:


 1. Audyt technologiczny obejmujący:
 2. - zarządzanie przedsiębiorstwem (struktura firmy, zarządzanie inwestycjami);
  - kapitał ludzki (zasoby i potencjał kadrowy, możliwości rozwoju i kształcenia kadr);
  - produkcja (struktura procesów produkcyjnych, analiza klientów i dostawców, rynki zbytu);
  - potencjał technologiczno-produkcyjny (poziom innowacyjności przedsiębiorstwa);
  - marketing i sprzedaż (udziały w rynku, analiza SWOT, wykorzystanie technik informacyjnych, formy promocji i współpracy);
  - określenie potrzeb firmy.

 3. Audyt innowacyjności polega na ocenie potencjału i potrzeb Przedsiębiorstwa w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

 4. Doradztwo we wdrażaniu innowacji obejmuje pomoc doradczą w zakresie wskazań zawartych w raporcie z audytu innowacyjności.
 5. Usługa zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw obejmuje audyt energetyczny oraz doradztwo we wdrażaniu zaleceń wynikających z audytu energetycznego. Jest to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie

 6. Transfer technologii:
 7. - przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,
  - przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii,
  - nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
  - pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
  - monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej.

 8. Doradztwo w zakresie inicjatyw klastrowych obejmuje wsparcie związane z procesem zawiązywania inicjatywy klastrowej i tworzenia klastra, min.:
  - opracowanie regulaminu, treści porozumienia klastrowego
  - określanie zasobów klastra
  - szkolenia dla uczestników klastra
  - doradztwo dla lidera klastra
  - animowanie klastra
  - identyfikowanie / pozyskiwanie partnerów do współpracy
  - wybór formy organizacyjno-prawnej oraz pomoc w podejmowaniu dalszych działań będących konsekwencją wybranej formy organizacyjno-prawnej

 9. Usługa doradcza o charakterze ogólnym dotyczy takich dziedzin jak: marketing, działania inwestycyjno-techniczne, finanse, księgowość firmy, zarządzanie przedsiębiorstwem, jakości – normy ISO, zarządzania projektami, strategii rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich oraz aspektów pisania i rozliczania projektów UE.

 10. Pozyskanie finansowania zewnętrznego na innowacyjne przedsięwzięcia - przedsiębiorcom oferujemy specjalistyczne doradztwo w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym (inwestora) od przygotowania oferty dla inwestora rozmów z inwestorem i zamknięcia transakcji.

 11. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży budownictwa energooszczędnego. W ramach świadczonych usług proinnowacyjnych dostęp do informacji z zakresu aspektów technicznych, prawnych i ekonomicznych dotyczących technologii energooszczędnych.

Zakres świadczonych przez Nas usług proinnowacyjnych nie jest zamknięty i jest dostosowywany do zapotrzebowania firm działających na rynku.
Usługi proinnowacyjne mogą być świadczone przez ekspertów zewnętrznych współpracujących z Instytutem Doradztwa Sp. z o.o.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w formie audytu technologicznego umów się z naszym konsultantem.

Osobą do kontaktu w sprawie usług proinnowacyjnych jest: Łukasz Piechowicz lpiechowicz@instytutdoradztwa.com tel 12 635 96 40