• Polityka prywatności


  Polityka prywatności w firmie Instytut Doradztwa Sp. z o.o.

  Firma Instytut Doradztwa Sp. z o.o. zapewnia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

  Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

  Dane przetwarza w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów:

  • Dane kontaktowe;
  • Dane telefoniczne;
  • Dane internetowe;
  • Dane pozyskane w naszych oddziałach lub biurach projektowych ;
  • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i aplikacji internetowych;
  • Dane do usługi Poczty Elektronicznej;
  • Dane z monitoringu stosowanego w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

  Twoje dane przechowujemy:

  Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

  • W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 36 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
  • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie  naszych  stron i  korzystaniem z aplikacji internetowych przetwarzamy do 36 miesięcy po ich pozyskaniu;
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni;
  • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą.  Wiąże  się  to  z  upływem  okresu  przedawnienia  zobowiązań  podatkowych  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  Dane osobowe mogą być udostępniane:

  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi firma zawarła umowy o współpracy.

  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

  W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności, bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

  • zawarcie i wykonanie umowy: Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; Dane telefoniczne, Dane internetowe przetwarzane w celu realizacji usługi lub naliczania opłat za usługi;
  • wyrażona zgoda: n Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Twojej wiarygodności płatniczej, przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;

  W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

  Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Firma zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

  prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

  • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
  • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowy tj. adresu e-mail w celu przesyłania rachunków w formie elektronicznej;
  • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych t adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umów w formie elektronicznej;

  Zgodę możesz wyrazić albo cofnąć w biurze Firmy Instytut Doradztwa Sp. z o.o. Kokotów 752, 32-002 Kokotów, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej;

  prawo do wniesienia:

  • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
  • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
  • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych  interesów  Firmy  Instytut  Doradztwa    z.o.o  z  przyczyn  związanych  z  Twoją szczególną sytuacją;

  prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

  prawo do  sprostowania  (poprawienia)  Twoich  danych  osobowych,  jeśli  Twoje  dane  znajdujące  się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

  prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Firma Instytut Doradztwa Sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

  prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

  prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
  • jeśli takie  dane  osobowe  nie  są  już  nam  potrzebne,  natomiast  Ty  potrzebujesz  ich  w  związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli  wyraziłeś   sprzeciw   wobec   przetwarzania   Twoich   danych,   a   naszym   obowiązkiem   jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

  Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym biurze, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na pod numer tel. 12 635 96 40.

  Firma Instytut Doradztwa Sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

  W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

  Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, możemy odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

  Przydatne dane kontaktowe: Administrator  danych osobowych jest:

  Firma Instytut Doradztwa Sp. z o.o. , ul. Cegielniana 6B/2, 30-404 Kraków

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego

  Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ido@instytutdoradztwa.com

  W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do biura firmy lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

  adres e-mail ido@instytutdoradztwa.com

  poczta tradycyjna adres do korespondencji: Instytut Doradztwa Sp. z o.o., Kokotów 752, 32-002 Kokotów numer telefonu: 12 635 96 40

  Organ nadzoru ochrony danych osobowych:

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Definicje:

  dane kontaktowe: informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy, np. Twoje imię  i nazwisko, nazwa, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.

  dane internetowe: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres  oraz e-mail kontrahenta.

  dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej: jeśli korzystasz z naszego konta  e-mail, przetwarzamy dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi poczty elektronicznej, w tym informacje o adresach e-mail nadawcy i odbiorcy, adres IP podmiotu inicjującego oraz data i godzina przesłania i odbioru komunikatu, sposoby połączenia internetowego.

  dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych: w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

  Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

  Skip to content