loga

 


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

 

Projekt „Podkarpacka Kuźnia Kadr- uprawnienia UDT do obsługi urządzeń dźwigowo-transportowych” realizowany jest w okresie 01.05.2018 – 31.05.2019 r.


Kursy oferowane w ramach projektu odpowiadają na potrzeby podkarpackiego rynku pracy i organizowane są we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność zgodną z obszarami kursów. W ramach projektu przewiduje się realizację kursów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Projekt zakłada wsparcie w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zweryfikowanych w procesie obiektywnej walidacji i potwierdzonych certyfikatem rozpoznawalnym w branży budowlanej, z którą powiązana jest kwalifikacja nadawana w ramach projektu tj. Zaświadczeniem kwalifikacyjnym IP lub IIP

Szkolenia będą prowadzone równolegle w dwóch blokach tematycznych:
KURSY A - Operator podestów ruchomych IP- (przejezdne w tym wolnobieżne / samojezdne montowane na pojeździe / przewoźne) ze specjalnością alpinizm przemysłowy (razem 7 grup, 84 UP)
KURSY B -Operator podestów ruchomych IIP- (wiszące/masztowe/stacjonarne) ze specjalnością alpinizm przemysłowy (razem 6 grup, 72 UP) Każda edycja kursów trwa 48 godzin lekcyjnych.
Efekt realizacji projektu: Po zakończeniu udziału w kursach UP objęci zostaną procesem obiektywnej walidacji, w wyniku której 138 UP uzyska zaświadczenia kwalifikacyjne IP lub IIP wydawane przez niezależną komisję kwalifikacyjną UDT.GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Status na rynku pracy nie ma znaczenia – w projekcie mogą brać udział osoby pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo.

ZASADY REKRUTACJI:


W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 156 UP spełniających następujące kryteria uczestnictwa:
• minimum 10% UP to kobiety w celu zapewnienia parytetu płci (weryfikacja: kwestionariusz osobowy)
• minimum 60% UP to osoby o niskich kwalifikacjach (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
• minimum 20% UP to osoby powyżej 50 roku życia (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
• przyjęto ponadto, że osoby pracujące będą stanowić ok. 80% UP, zaś osoby bezrobotne lub bierne zawodowe – ok. 20% UP (weryfikacja: oświadczenia).

Uczestnicy projektu na etapie rekrutacji mogą uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów selekcji:

• Osoby z niepełnosprawnościami o statusie osób bezrobotnych (weryfikacja: kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia + oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej) – premia 5 pkt.

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

• Osoby powyżej 50. roku życia o niskich kwalifikacjach - 5 pkt. (weryfikacja: kwestionariusz osobowy);
• Posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem danego kursu – 5 pkt. (weryfikacja: ankieta).

REJESTRACJA NA SZKOLENIA:


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: podkarpacie@instytutdoradztwa.com, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: 39-102 Lubzina 311.

ZASADA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:


W celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „” zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. Każda osoba z niepełnosprawnościami przystępująca do projektu ma zapewnioną możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

UWAGA! Każdą osobę z niepełnosprawnościami zainteresowaną udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania ankiety i wskazania specyficznych form wparcia niezbędnych do zapewnienia w trakcie szkoleń.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:


- Harmonogram szkoleń - pobierzKONTAKT:


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
Lubzina 311
39-102 Lubzina


Dane kontaktowe:
Ewa Czarnota
podkarpacie@instytutdoradztwa.com
tel. 509 558 578

DOKUMENTY DO POBRANIA:


- Formularz zgłoszeniowy

- Ankieta badająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami