loga

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

 

Projekt „E-umiejętności – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w finansach i księgowości dla osób powyżej 50 roku życia” (RPZP.08.10.00-32-K098/16-00) skierowany jest do 100 osób (60K/40M) pracujących w obszarze rachunkowości/księgowości/ubezpieczeń w wieku 50 lat i więcej zamieszkujących obszar SSW woj. ZP (w tym osoby z niepełnosprawnościami stanowić będą min. 10% uczestników). Projekt realizowany od 31.07.2017 do 31.10.2017 r.


W ramach projektu zrealizowanych zostanie 10 edycji szkoleń z 6 modułów ECDL: - PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM
- PODSTAWY PRACY W SIECI
- PRZETWARZANIE TEKSTÓW
- ARKUSZE KALKULACYJNE
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - IT SECURITY


Wszystkie szkolenia będę realizowane na poziomie podstawowym w wymiarze 64 godzin lekcyjnych na 1 uczestnika. Szkolenia będą realizowane głównie w ośrodkach szkoleniowych położonych na obszarach województwa zachodniopomorskiego, blisko miejsca zamieszkania uczestników szkoleń, z możliwością dotarcia środkami komunikacji zbiorowej, w celu ułatwienia dostępności do udziału w kursach komputerowych dla osób, które mają ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji kluczowych.


Efekt realizacji projektu: Po zakończeniu szkoleń UP przystąpią do sześciu egzaminów prowadzonych przez jednostkę akredytowaną ECDL. Założono, iż minimum 75% UP w wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminów uzyska certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP wydawane przez PTI, które potwierdzą nabycie kwalifikacji związanych z podstawową obsługą komputera.GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:Projekt skierowany jest do 100 osób (60K/40M) powyżej 50 roku życia, uczących się, pracujących lub mieszkających na terenie woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (w przypadku innych podmiotów - posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie WZP), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych.
KRYTERIA REKRUTACJI: 1. 100% K/M w wieku 50 lat i więcej
2. 100% K/M mieszkających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia


UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z zestawieniem miejscowości Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego zakwalifikowanych do projektu.

3. 100% K/M zatrudnionych w obszarze księgowość/rachunkowość/ubezpieczenia
4. Minimum 10% Uczestników Projektu to osoby z niepełnosprawnościami.
Dokumenty do pobrania: - Specjalna Strefa Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego

ZASADY REKRUTACJI:


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego SSW województwa zachodniopomorskiego w sposób ciągły (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych.

KRYTERIA SELEKCJI:
1. Podstawowy poziom wiedzy: Każdy z potencjalnych UP będzie musiał potwierdzić elementarną znajomość obsługi komputera np. posługiwanie się myszką, włączanie komputera (weryfikacja: test umiejętności 0-15 pkt.);
2. osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (maksymalnie ponadgimnazjalne) (weryfikacja - oświadczenie Uczestnika Projektu 2 punkty)
3. Zatrudnienie na stanowisku niższego szczebla(weryfikacja: zaświadczenie/oświadczenie od pracodawcy – 2 pkt.).
HARMONOGRAM SZKOLEŃ:


- Harmonogram szkoleń - Edycja 1 - pobierz
- Harmonogram szkoleń - Edycja 2 - pobierz
- Harmonogram szkoleń - Edycja 3 - pobierz
- Harmonogram szkoleń - Edycja 4 - pobierz
- Harmonogram szkoleń - Edycja 5 - pobierz
- Harmonogram szkoleń - Edycja 6 - pobierz

KONTAKT:


Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Henryka Wieniawskiego 1A
71-142 Szczecin


Dane kontaktowe:
e-umiejetnosci@instytutdoradztwa.com
tel. 91 434 77 27


Kontakt

Instytut Doradztwa Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 6b/2, 30-404 Kraków

tel.: (12) 635 96 40

fax: (12) 266 08 55

e-mail: instytut@instytutdoradztwa.com


Instytut Doradztwa Sp. z o.o. 2013 | Wszelkie prawa zastrzeżone