loga

 

 

Centrum Transferu Technologii w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy

Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat C: „Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu”
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Transferu Technologii w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego w ramach Instytutu Doradztwa Sp. z o.o.

 

Termin realizacji: styczeń 2014 - wrzesień 2014
Wartość Projektu: 860685,12 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 699 744,00 PLN
Wartość wsparcia ze środków MRPO:489 820,80 PLNInstytut Doradztwa Sp. z o.o. jako instytucja otoczenia biznesu utworzył Centrum Transferu Technologii dzięki realizacji projektu pt.: „Utworzenie Centrum Transferu Technologii w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego”
Centrum Transferu Technologii działa m.in. w laboratorium w Suchorabie www.szkoleniaakredytowane.pl/laboratorium

 

Podstawowym celem działalności CTT jest poprawa oferty dla sektora MSP w dziedzinie innowacyjnego budownictwa pasywnego i energooszczędnego. CTT jest ogniwem pośredniczącym pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i szkołami wyższymi a sektorem MSP, dzięki któremu przedsiębiorcy mają możliwość zdobycia wiedzy oraz skonsultowania i przeanalizowania z przedstawicielami nauki swoich potrzeb rozwojowych. Dotyczy to głównie wdrażania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, ze szczególnym naciskiem na prace badawczo-rozwojowe i rozwiązania budowlane w obszarze OŹE.


Instytut Doradztwa Sp. z o.o. jest instytucją powstałą w 2004 r., od wielu lat organizuje specjalistyczne szkolenia techniczne i świadczy usługi doradcze dla firm sektora MŚP. Od roku 2011 koncentruje się głównie na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz inteligentnego budownictwa energooszczędnego. Poprzez szeroką współpracę krajową i międzynarodową poszukuje najnowszych trendów i technologii w zakresie budownictwa, aby je wdrażać w działalności polskich przedsiębiorstw. W wyniku rozwoju tej współpracy w 2011r. Instytut Doradztwa zainicjował powstanie klastra „Zrównoważona Infrastruktura”, w skład którego wchodzi ok. 60 podmiotów, w tym największe krakowskie uczelnie tj: AGH, PK, UJ. Klaster Zrównoważona Infrastruktura, którego koordynatorem jest Instytut Doradztwa, m.in. poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych dostarcza do biznesu rozwiązania przydatne w obszarach związanych z branżą budowlaną, informatyczną i automatyki przemysłowej. Instytut na rzecz członków Klastra realizuje inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dwa prototypowe budynki zero-energetyczne (jednorodzinny 180 m2 oraz biurowo-produkcyjny 1000 m2) zostały wykonane w oparciu o własne autorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji, materiałów energooszczędnych i systemów OZE. Budynki są równocześnie laboratoriami, gdzie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i doradcze dla członków klastra www.klasterzi.pl


Instytut Doradztwa posiada również mobilne laboratorium innowacyjnego budownictwa – jest to specjalny pojazd wyposażony w ultranowoczesny sprzęt do diagnostyki energetycznej w budownictwie. Dzięki laboratorium możliwe jest wykonanie prac badawczych w terenie w zakresie szczelności powietrznej budynków, badań termowizyjnych, badań parametrów klimatu lokalnego i komfortu termicznego, badań współczynnika przenikania ciepła oraz wilgotności przegród. W ramach działań stymulujących transfer wiedzy i technologii oraz współpracę świata nauki i przedsiębiorstw Instytut Doradztwa jako Instytucja Otoczenia Biznesu wdrożyła w okresie 01.07.2014 do 31.05.2015 projekt pt. „Małopolska sieć transferu wiedzy” w ramach poddziałania 8.2.1 POKL. Celem projektu było wsparcie innowacyjnych małopolskich MŚP współpracujących z klastrem i umożliwienie im dostępu do infrastruktury badawczo-rozwojowej i pracowników naukowych krakowskich uczelni.